Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6Banner7Banner8Banner9
arrow_upward Mære Samfunnshus og Idrettshall SA

Generelle leiebetingelser

Generell leiebetingelser ( gjeldene fra 01.03.2007)

1. Gyldighet

Leiebetingelsene gjelder for all utleie av hele eller deler av Mære Samfunnshus og Idrettshall (MSI), samt tilhørende utenomhusanlegg. Avvik fra disse leiebetingelser kan avtales skriftlig mellom leietaker og utleier.

2. Utleier

All utleie besørges av styret i MSI. Leietaker kan ikke drive fremleie, uten etter skriftlig avtale med utleier.

3. Leiepriser

Hvis ikke annet er spesielt avtalt, beregnes leie i henhold til gjeldende prisliste vedtatt av årsmøte for Mære Samfunnshus og Idrettshall SA.

4. Betaling

Leie betales etterskuddsvis mot faktura med forfall pr 14 dager. Purreomkostninger belastes, morarente beregnes med 1 % pr påbegynt måned.

5. Avbestillinger

Avbestillinger må være utleier i hende senest 14 dager før avtalt leie. I motsatt fall belastes leietaker for full leiepris.

6. Omberamming/avlysning

For å sikre anlegget en best mulig drift, står utleier fritt til å omberamme, eventuelt avlyse, faste leieforhold til fordel for kamper og andre arrangementer. Utleier plikter å informere leietaker om omberamminger og avlysninger innen 14 dager før avtalt leietidspunkt.

7. Ansvarlig leder

Leietaker plikter å ha en ansvarlig leder/trener og tilsynsvakter tilstede i anlegget under hele leieforholdet. Leietakers ansvarlige leder skal påse at alle brukere av anlegget er informert om, og følger de gjeldende leiebetingelser, samt andre instrukser og pålegg gitt av hallbestyrer/vaktmester og/eller tilsynsvakt. Ansvarlig tilsynsvakt må være over 18 år, og skal bære synlig vaktvest.

8. Utestengelse

Brudd på gjeldende leiebetingelser kan føre til at personer eller grupper, uavhengig av leieavtaler, blir utestengt fra anlegget for kortere eller lengre tid.

9. Ansvar

Ansvaret til utleier begrenser seg til vanlig huseieransvar i henhold til Norsk lov. Uforutsette hendinger (så som skader ved brann, vannlekkasje, force majeure e.l.) som hindrer utleier i å leie ut lokalene som avtalt, fritar utleier for et hvert økonomisk ansvar overfor leietaker. Utleier er ikke ansvarlig for tap av verdigjenstander. Utleier er fritatt for ethvert ansvar for tap av, eller skade på, utstyr som blir gjenglemt eller lagret i anlegget.

10. Materiell og utstyr

Alt materiell og utstyr som skal benyttes i forbindelse med leieforholdet skal godkjennes av utleier før det bringes inn i anlegget. Utstyr som åpenbart kan påføre anlegget skade vil ikke kunne benyttes. Eventuell sikring av utstyr for å unngå skade, besørges og bekostes av utleier. Dette gjelder utstyr som tilhører utleier. Materiell og utstyr som tilhører utleier må brukes forsiktig og settes på plass etter bruk.

11. Skader

Ved skader og hærverk på Mære Samfunnshus og Idrettshall skal skadeforvolder, om denne registreres, foreta rengjøring/istandsetting, evt. betale erstatning (jf skadeerstatningsloven) Dette gjelder for enhver skade som blir påført bygning, lokaler, inventar eller utomhusarealer. Dersom ikke skadeforvolder registreres bærer leietaker det økonomiske ansvar.

Enhver skade skal umiddelbart meldes til styret i MSI

12. Oppvarming og lys

Lokalene leies med normal romtemperatur (til vanlig idrettslig formål) og med fast allmennbelysning. Ved kampavvikling brukes full belysning.

13. Salgsvirksomhet

Enhver form for salgsvirksomhet i og ved anlegget skal på forhånd godkjennes av utleier. Utleier forbeholder seg retten til selv å drive salg av produkter fra brus- meieri- og snacksautomater.

14. Reklame

Anleggets faste reklame skal ikke tildekkes eller fjernes. Annen reklame tillates ikke uten at det på forhånd er inngått avtale med utleier.

15. Klargjøring av lokaler

Hvis ikke annet er spesielt avtalt, er leietaker ansvarlig for å klargjøre lokalene til bestemte aktiviteter og arrangementer. Klargjøring av lokaler gjøres kun etter nærmere avtale med utleier.

16. Rydding og rengjøring

Under leieforholdet plikter leietaker selv å rydde i anlegget. Etter leieforholdet plikter leietaker å rydde alle de benyttet arealer på en slik måte at disse er klargjort for finrengjøring. Dette innebærer at alt søppel på de benyttede områder skal bringes vekk fra huset. Finrengjøring besørges av utleier hvis ikke annet er spesielt avtalt. Evt. ekstraordinært renhold bekostes av leietaker.

17. Ordensvern

Leietaker besørger og bekoster eventuelle behov for ordensvern og polititilsyn. Evt. mangel på vakthold kan medføre stenging av arrangement.

18. Brannvern

Leietaker plikter i samarbeid med utleier å påse at Brannforskriftene overholdes. Herunder også at alle nødutganger holdes fri for hindringer. Grove brudd på brannforskriftene kan medføre stenging av arrangementet. Leietaker bekoster eventuelle behov for branntilsyn etter avtale med brannvernleder for anlegget.

19. Sanitetsvakt/lege

Leietaker besørger og bekoster eventuelle behov for sanitetsvakt og eller lege.

20. Parkering

Leietaker besørger og bekoster eventuelle behov for parkeringsvakter. Det tillates ikke salg av parkeringsbilletter.

SnapChat Instagram Facebook Min idrett
Slagord